ТДКЦ ЕООД БУРГАС

Профил на купувача

Процедури за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на услуги.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, със Заповед № 77/06.08.2018 г. на Управителя на „Транспортен диагностично-конслутативен център” ЕООД е удължен първоначалния срок за подаване на оферти до 17:00ч. на 09.08.2018г. на публикувана обява с ID№ 9079006 за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на „Транспортен диагностично-конслутативен център” ЕООД”. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 10.08.2018г. от 10:00 часа в административната сграда на „Транспортен диагностично-конслутативен център” ЕООД, на адрес: гр.Бургас, бул.”Иван Вазов” №5. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Уникален номер в регистъра на АОП 9079321

Дата на публикуване на обявлението: 2018-08-06

Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО-КОНСЛУТАТИВЕН ЦЕНТЪР" ЕООД"

Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: "Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на "Транспортен диагностично-консултативен център" ЕООД". В изпълнение на възложената му поръчка, избраният за изпълнител участник следва да достави нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на "Транспортен диагностично-консултативен център" ЕООД и следгаранционното му обслужване за срока на договора.

Уникален номер в регистъра на АОП 9079006

Дата на публикуване на обявлението: 2018-07-27