ТДКЦ ЕООД БУРГАС

ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ТДКЦ ЕООД Бургас е лечебно заведение, което предлага висококачествена медицинска помощ. Центърът разполага с модерна апаратура и квалифициран медицински персонал.

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика има за цел да обезпечи информираността на работниците/служителите, контрагентите и пациентите на ТДКЦ ЕОО Бургас, ЕИК 102927808 ,със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, бул . “Иван Вазов“ №5,в качеството му на администратор на лични данни/АЛД/ по отношение на обработваните от Организацията техни лични данни , както и да гарантира законосъобразното, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни.

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, която пряко или непряко може да доведе до неговото идентифициране. Лични данни представлява информацията, която съвкупно с друга информация може да доведе до установяването самоличността на физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Такава информация може да бъде име, дата на раждане, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, телефонен номер, имейл адрес, данни за здравословно състояние, онлайн идентификатори, данни за крайни електронни съобщителни устройства и др.

Общата политика по защита на личните данни на ТДКЦ ЕООД Бургас и разписаните въз основа на нея Политики за защита на личните данни и Процедури за обработване на личните данни, в отделните хипотези на обработка, целят да гарантират правата на физическите лица ,във връзка със защитата на техните лични данни ,при обработването на същите от Организацията.

Общата политика по защита на личните данни на ТДКЦ ЕООД Бургас съдържа основните правила и информира за:

1. Цели на обработване на личните данни;
2. Начини за събиране и средства за обработване на лични данни;
3. Разкриване на лични данни;
4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране, ограничаване на обработването и изтриване на същите;
5. Защита на личните данни;
6. Използване на лични данни на деца;
7. Трансфер на лични данни;
8. Начини за връзка с организацията;
9. Срокове за обработка и съхранение;
10. В случай ,че не предоставите своите лични данни;
11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД ,както и текущата и версия.

1. Цели на обработване на личните данни.

ТДКЦ ЕООД Бургас събира и използва личните Ви данни единствено за целите, посочени в настоящата Политика.

1.1. Цели на обработване на личните данни на пациентите на ТДКЦ ЕООД Бургас.

А.ТДКЦ ЕООД Бургас обработва лични данни на своите настоящи и потенциални пациенти, както и на трети лица/като например лица за контакт/ за целите и във връзка с предлагането и осъществяването на здравни, медицински и лечебни услуги и дейности .В тази връзка ТДКЦ ЕООД Бургас може да обработи данни за име, ЕГН, здравословно състояние, телефонен номер, адрес , имейл адрес и др.

Б.ТДКЦ ЕООД Бургас обработва лични данни на своите пациенти за целите на диагностиката, лечението им, здравната профилактика и надзор, както и за администратора .За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическото лице за име, здравословно състояние ,ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

В. ТДКЦ ЕООД Бургас обработва лични данни на своите пациенти за целите и нуждите на медицинската статистика, медицински и научни изследвания, както и за целите на пазарното проучване и предлагането на допълнителни услуги, продукти и стоки със значение за здравето на човека, при изрично съгласие от страна на физическото лице. В тази връзка могат да бъдат събрани и обработени данни за име, имейл адрес, телефонен номер, технически данни за устройствата на физическото лице и др.

Г. ТДКЦ ЕООД Бургас обработва личните данни на своите пациенти за целите на реализирането на своите законни интереси,включите3лно във връзка с изпълнението на конкретен договор/като например Националния рамков договор/,както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, АГН, номер на документ за самоличност, номер на договор , клиeнтски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.

т.1. Обработването на лични данни ТДКЦ ЕООД Бургас може да възложи на трето лице ,представляващо обработващ лични данни извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които организацията може да възложи на обработващ лични данни, са например: правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други, включително да възложи събиране на вземания ,като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия данните на физическото лице по буква “г“.

1.2. Цели на обработване на личните данни на контрагентите на ТДКЦ ЕООД Бургас Администратори или обработващи на лични данни.

А. ТДКЦ ЕООД Бургас обработва лични данни на своите потенциални контрагенти, представляващи администратори или обработващи на лични данни, за целите на установяване на търговски ,респективно други договорни отношения ,предлагането на своите потенциални контрагенти, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка ТДКЦ ЕООД Бургас може да обработи данни, индивидуализиращи лицето или негови представители, като например :данни за име, телефонен номер, адрес ,имейл адрес и др.

Б. ТДКЦ ЕООД Бургас обработва лични данни на своите контрагенти за целите на изпълнението на сключения/сключените/между ТДКЦ ЕООД Бургас и контрагента договор/договори/,включително за счетоводни цели, във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

В.ТДКЦ ЕООД Бургас обработва личните данни на своите контрагенти за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително за целите на събирането на събирането на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име ,ЕГН, номер на документ за самоличност , номер на договор/клиентски номер , адрес , телефонен номер , имейл адрес и др.

Т.1. За целите на чл.2.2 от ОПЗЛД, ТДКЦ ЕООД Бургас може да обработва лични данни на служители на своите контрагенти или да възлага на същите обработването на лични данни на своите служители като възлагащата страна предоставя достатъчни гаранции за информираност и валидно съгласие от страна на служителите.

Т.2 Обработването на лични данни , ТДКЦ ЕООД Бургас може да възложи на трето лице, представляващо обработващ лични данни извън структурата на АЛД, като предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които организацията може да възложи на обработващ лични данни, са например: правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане , доставка и поддръжка на софтуерни вземания като продаде вземането, чрез договор за цесия като в тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия данните на физическото лице по буква „в“.

1.3. Цели на обработване на личните данни на работниците/служителите, заетите по гражданско правоотношение на ТДКЦ ЕООД Бургас.

А. ТДКЦ ЕООД Бургас обработва лични данни на своите потенциални работници /служители/ , респективно заети по гражданско правоотношение физически лица, за целите на подбора на кадри и обявяването и провеждането на конкурс за работа, както и кандидатстването от страна физическото лице за постъпване работа при АЛД, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка ТДКЦ ЕООД Бургас може да обработи данни, индивидуализиращи физическото лице , като например :данни за име, телефон , адрес , имейл адрес, информация за трудов стаж и професионален опит , информация за придобити образователно-квалификационни степени, преминати обучения и др.

Б.ТДКЦ ЕООД Бургас обработва лични данни на своите работници/служители, респективно физическите лица, заети по гражданско правоотношение за целите трудовото, социално и здравноосигурителното законодателство , в това число воденето трудово досие , на заетите по трудово правоотношение , изплащането на възнаграждение и обезщетения за временна неработоспособност и нетрудоспособност. На следващо място – за целите изпълнение на сключения договор/договори, включително счетоводни цели във връзка със законните задължения на администратора, изменението , продължаването и прекратяването на правоотношенията . За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име , ЕГН или дата на раждане , номер на документ за самоличност , здравословно състояние , адрес ,имейл, телефонен номер и др.

В. ТДКЦ ЕООД Бургас обработва личните данни на своите работници/служители, за целите на реализирането на своите законни интереси , включително във връзка с изпълнението на конкретен договор ,включително задължения на администратора , произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН , номер на документ за самоличност , номер на договор , адрес , телефонен номер , имейл адрес и др.

Т.1. Обработването на лични данни ТДКЦ ЕООД Бургас може да възложи на трето лице, представляващо обработващ лични данни, извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции а спазване изискванията на релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които организацията може да възложи на обработващ лични данни са например: правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане , доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други.

2.Начини за събиране и средства за обработване на лични данни.

ТДКЦ ЕООД Бургас събира личните ви данни по начините, посочени в настоящата Политика.

2.1. Лични данни на нашите потенциални и реални пациенти, контрагенти, работници/служители и физически лица, заети по гражданско правоотношение, можем да получим или съберем пряко от лицето за което се отнасят ; от друго лице за което ТДКЦ ЕООД Бургас , негов представител или упълномощено лице ще уведоми субекта на данните; от орган или институция, при наличието на валидно правно основание за получаване на данните. При ясно намерение за сключване на договор или за целите на реализиране законните интереси на АЛД. Ваши лични данни можем да получим и чрез достъп до публични регистри.

2.2. Лични данни и информация за физическото лице могат да постъпят при нас под формата на документи , формуляри , бланки, заявления, писма, и кореспонденция. На следващо място, Ваши лични данни да обработим при Ваше посещение на място, в което има установен пропусквателен режим, система за контрол на достъпа и система за видеонаблюдение.

2.3. Ваши лични данни можем да съберем или получим от интернет сайтове, собствени или на наши партньори/в това число и чрез използването на „бисквитки“ , при условията на настоящата политика от използваните Ваши устройства, страници и брандове в социалните мрежи, както и от други източници, при съществуването на валидно правно основание за това и спазване на правилата за защита на личните данни.

ТДКЦ ЕООД Бургас обработва личните Ви данни със средствата, посочени в настоящата Политика.

2.4. Неавтоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение за обработване на лични данни или извършването на конкретна дейност по обработване предполага човешка намеса. По не автоматизиран начин и с не автоматизирани средства ние обработваме постъпилите документи на хартиен и електронен носител ,включително договори, писмена или устна кореспонденция, волеизявления на субектите на данни и др. Този вид обработка на данните се извършва , както на хартиен или друг физически носител, така и в електронна среда, чрез използването на компютърни системи и конфигурации, мултифункционални устройства, като принтери , скенери ,копирни и факс машини , а също така и чрез използването на специализиран софтуер, като счетоводния такъв.

2.5. Автоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение по обработването на лични данни или извършването на конкретно действие по обработване на лични данни се извършва при отсъствието на човешка намеса .Нашата организация обичайно не използва изцяло автоматизирани средства за обработка за лични данни. За такъв вид обработване е възможно да се приеме получаването на информация чрез използването на „бисквитки“.

3. Разкриване на лични данни.

ТДКЦ ЕООД Бургас ще разкрие ,включително чрез предоставяне, личните Ви данни единствено в случаите, посочени в настоящата Политика.

3.1. При предоставяне на Вашето изрично съгласие при сключването или воденето на преговори за сключване на договор с ТДКЦ ЕООД Бургас.

3.2. При наличието на законово задължение или при разпореждане на компетентен орган или институция, АЛД ще разкрие и/или предостави Ваши лични данни на съответния орган или институция или на друго лице.

3.3. При наличието на преимуществен за АЛД интерес, произтичащ от нормативна разпоредба или на друго валидно правно основание .Също така и в хипотезите, когато са застрашени живота, здравето, основни права и свободи на субекта на лични данни, трето лице и група лица, както и общественото здраве и сигурността на обществения ред.

4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране , ограничаване на обработването и изтриване на същите.

4.1. Вие имате право да изисквате и получите от ТДКЦ ЕООД Бургас потвърждение, дали свързани с Вас лични данни се обработват от АЛД.

4.2.Вие имате право да получите достъп до данните и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от АЛД.

4.3. Вие имате право да получите информация а логиката на процесите по обработването на личните Ви данни, целите и сроковете на обработка и съхранение на данните, информация, относно категориите получатели, на които Ваши лични данни могат да бъдат или са били разкрити или предоставени за обработване, от името на АЛД.

4.4. В случай , че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани и /или съхранявани от ТДКЦ ЕООД Бургас в случай, че за АЛД няма задължение да продължи обработката и /или съхранението на данните или отсъства преимуществен законен интерес на АЛД да продължи обработката и/или съхранението на личните данни, Вие може да възразите срещу обработването или да отправите искане за ограничаване или преустановяване на същото , както и за заличаване на Вашите данни. Това възражение, респективно искане може да бъде отправено, относно всички или някои от хипотезите на обработване, както за пълния обем от лични данни, така и за част от него.

4.5. Вие имате право да поискате от АЛД да актуализира, коригира или допълни обработваните Ваши лични данни.

4.6. Вие може да поискате изтриване, ограничаване на обработването или връщане на личните Ви данни като АЛД ще бъде длъжен да изпълни Вашето искане в случай, че:

Личните данни повече не са необходими за целите , за които са били събирани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие ,върху което се основава обработването на данните няма друго правно основание;
 • Личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
 • Личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с оглед спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка , което се прилага спрямо ТДКЦ ЕООД Бургас.

4.7. АЛД не е длъжен да изтрие, ограничи обработването или върне Вашите лични данни , в случаите, когато ги съхранява и обработва:

 • За упражняването на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора , или за изпълнението на задачата от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването ,упражняването или защита на правни претенции;
 • За упражняване права на АЛД, преимуществени спрямо правния интерес физическото лице.

4.8. За да упражните гореописаните си права , Вие следва да подадете писмено искане до ТДКЦ ЕООД Бургас, удостоверявайки своята самоличност и описвайки точно основанието на Вашето искане, относно за кои категории лични данни се отнася Вашето искане относно кои действия по обработването и съхранението на Вашите лични данни отправяте искането. Искането по предходното изречение може да отправите писмено, до наш служител на място в АЛД, така и о електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронни я документ и електронния подпис.

4.9. Вие имате право да подадете жалба за нарушение на Вашите права, относно защитата на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 /www.cpdp.bg/.

5. Защита на личните данни.

5.1. В изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на данните и релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни, защитата на личните данни и правната сфера на субектите на лични данни.

5.2. В тази връзка, ТДКЦ ЕООД Бургас въвежда и поддържа в своята организация и относно своята дейност адекватно ниво на сигурност и защита на личните данни чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни и сигурност на информацията.

5.3. ТДКЦ ЕООД Бургас провежда регулярни инструктажи и обучения на своите служители с цел повишаване на тяхната осведоменост относно правата и задълженият им , във връзка с обработването на лични данни, както и развитието на правната рамка и техническия прогрес.

6.Използване на лични данни на деца.

6.1. ТДКЦ ЕООД Бургас събира и обработва лични данни на деца умишлено , за цели , извън целите на трудовото и осигурителното законодателство, що се касае до работниците/служителите на АЛД. В тези случаи работникът/служителят предоставя съгласие за обработването.

6.2.ТДКЦ ЕООД Бургас събира и обработва лични данни на деца , същото е възможно да се случи и при посещение в АЛД, където има изградена система за видео наблюдение. В тези случаи се съблюдават правилата и изискванията на ОРЗД и релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни.

7. Трансфер на лични данни.

7.1.ТДКЦ ЕООД Бургас не трансферира лични данни в или извън пределите на Република България.

8. Начини за връзка с организацията.

ТДКЦ ЕООД Бургас с ЕИК-102927808, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 5 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Контактна информация:

 • Адрес : гр. Бургас , бул. „Иван Вазов“ № 5
 • Интернет адрес: http://www.tdkc.eu
 • Електронна поща: tdkcburgas@abv.bg
 • Телефони: 056/840 822, 056/840 833
 • Длъжностно лице по защита на данните Администраторите определят Роза Костадинова Щерева.
9.Срокове за обработка и съхранение.

ТДКЦ ЕООД Бургас обработва и съхранява Вашите лични данни в сроковете, определянето на които е описано в настоящата Обща политика за защита на личните данни, Политиките или срокове ,договорени между страните по договор или при предоставяне съгласието за обработване на данните.

9.1. ТДКЦ ЕООД Бургас обработва и съхранява Вашите лични данни за срокове, не по-дълги от минимално необходимото за постигане целите на обработка на личните данни;

9.2. АЛД обработва личните данни в законоустановените срокове в случаите, когато такива съществуват.

9.3. Сроковете за обработка и съхранение на личните данни могат да бъдат определени и между страните по договор с АЛД, при съблюдаване целите за обработка на данните и изискванията на релевантната правна рамка.

10. В случай, че не предоставите необходимите свои лични данни, съобразно целите на обработка, поради необходимостта и /или задължението на ТДКЦ ЕООД Бургас да обработи същите, ние не може да сключим договор с Вас, да предоставим желаните от Вас услуги.
11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД, както и текущата и версия.

11.1.Всички промени на ОПЗЛД, извършвани в бъдеще ще бъдат публикувани на интернет сайта на ТДКЦ ЕООД Бургас.

11.2. Съобразно възможностите за връзка с физическите лица и характера на отношенията между АЛД и същите, премените в ОПЗЛД, както и създаването и актуализирането на отделни Политики за обработването на лични данни, ще бъдат съобщавани на субектите на данни своевременно.

Последна промяна: 25.05.2018 г.